Coronavirus

Beste relatie,

Zoals iedereen in Nederland volgen ook wij de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19) op de voet. Dit virus zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden en heeft veel effect op ons dagelijks leven en het bedrijfsleven. De overheid heeft maatregelen afgekondigd die verregaande gevolgen heeft voor de gehele maatschappij. VKP Beveiligingstechniek respecteert de keuzes die gemaakt worden vanuit de overheid en volgt dan ook de richtlijnen, door de overheid en het RIVM aangegeven, op, zonder dat dit effecten heeft op onze essentiële bedrijfsprocessen. Zoals u zult begrijpen, is het voor VKP Beveiligingstechniek niet mogelijk om thuis te werken, juist omdat wij werkzaamheden voor uw veiligheid en/of bereikbaarheid op locatie uitvoeren. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om tijdens onze werkzaamheden de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van onze relaties, medewerkers en hun naasten staan voorop! Vanuit dat oogpunt willen wij u op de hoogte brengen van de door ons genomen maatregelen:

  • Alle VKP-medewerkers werken volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM en zullen dan ook geen handen schudden, gepaste afstand houden, handen wassen en niezen/hoesten in de elleboog.
  • Waar mogelijk zullen onze technische collega’s de werkzaamheden op locatie blijven uitvoeren.
  • Bij de geringste griep/verkoudheidsklachten zullen wij de werkzaamheden verplaatsen naar een latere datum.
  • Onze technici zullen geen woningen en/of panden betreden van bewoners/bedrijven van wie bekend is dat zij het corona-virus hebben of in quarantaine zijn wegens het coronavirus.
  • Ook wanneer onze medewerkers twijfel hebben over de gezondheidstoestand van (één van) de aanwezigen in het pand (koorts, hoesten, kortademigheid), zullen zij het pand niet betreden dan wel direct verlaten.
  • De werkbonnen zullen niet meer ondertekend worden op de iPads van onze technici. Zij zullen uw naam vragen en deze zelf als ‘handtekening’ op de werkbonnen noteren.
  • Informatieve afspraken en overleggen op kantoor en/of op locatie zullen zover als mogelijk telefonisch worden afgehandeld of waar mogelijk verplaatst worden.

Onze dienstverlening betreft veiligheid en bereikbaarheid en is dan ook onveranderd!
Uiteraard blijven wij op werkdagen van 8.00-17.00 uur voor alle relaties bereiken op het bekende telefoonnummer: 0348-420033. Bij opmerkingen, vragen of het maken van een (noodzakelijke) afspraak, neemt u dan gerust contact met ons op.

Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen die genomen worden door de overheid, dan zullen wij u via, onze website en Facebook-pagina informeren.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte, succes en wijsheid toe in deze periode van onzekerheid en zullen u, waar mogelijk, zoveel mogelijk de ondersteuning blijven bieden, zoals u deze van ons gewend bent.

 

Nieuwe regeling certificeren brandmeldinstallaties

Per 1 december is een nieuw inspectieschema van CCV van kracht geworden met betrekking tot het certificeren van brandmeldinstallaties, vast opgestelde blusinstallaties (waaronder sprinkler) en rookbeheersingssystemen. De aanleiding voor dit inspectieschema is dat er een betere en bredere naleving komt van de bepalingen uit het Bouwbesluit ten aanzien van brandveiligheid. Het nieuwe schema gaat verder dan alleen de normen ten aanzien van de genoemde installaties. Het kijkt meer integraal naar brandveiligheid.

In het verleden werd er bij de onderhoud/inspectie van brandmeldinstallaties voornamelijk gekeken naar de mate waarin aan de NEN2535/2575 werd voldaan. Een bredere kijk op brandveiligheid en de eisen daaraan vanuit het Bouwbesluit werd daarin niet meegenomen. Met het nieuwe inspectieschema verandert dat.

Dat wil zeggen dat niet zozeer de regelgeving voor de gebruikers veranderd. Er is tenslotte een Bouwbesluit waarin diverse voormalige regels in zijn opgenomen en dat verwijst naar diverse nationale en internationale normen, zoals de NEN2535 en de NEN2575 voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In het Bouwbesluit zijn weliswaar wat zaken gewijzigd per 1 januari 2013, echter de grootste wijziging zit in de wijze waarop gecertificeerd wordt door erkende branddetectiebedrijven.

Er zal met het van kracht worden van het nieuwe certificeringsschema veel meer integraal naar brandveiligheid worden gekeken dan puur naar de wijze van aanleg en functioneren van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (hetzelfde geldt voor o.a. sprinkerinstallaties, rookbeheersingsinstallaties) alleen. Ook de samenhang met de bouwkundige opzet van een gebouw, zoals compartimentering en gelijkwaardige oplossingen zijn in het inspectieschema meegenomen. Overigens was dit bij sprinklerinstallaties al langer ingebed in de regelgeving.

De impact van het nieuwe certificeringsschema voor eigenaren/gebruikers van gebouwen is niet generiek te beschrijven. Omdat er aan de achterliggende norm- en regelgeving feitelijk niets/weinig veranderd, hoeft er niet persé impact te zijn voor een gebruiker wanneer het betreffende gebouw nu al voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit 2012. Wanneer de brandmeldinstallatie in het verleden aan de eisen uit de betreffende normen voldeed, maar er niet breder is gekeken naar de eisen vanuit het bouwbesluit, kan dit wel verstrekkende gevolgen hebben, zoals vereiste bouwkundige aanpassingen, zoals brandscheidingen, compartimentering of aanpassingen in de brandmeldinstallatie.

Het nieuwe inspectieschema is vanaf 1 december 2012 van kracht, maar voor bestaande situaties is er een overgangsregime tot 2015. Overigens is dit inspectieschema alleen verplicht voor bepaalde installaties, conform Bouwbesluit paragraaf 6.20, 6.23 en 6.32