Waarom een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn ervoor om gebruikers van een gebouw te informeren hoe zij het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten.

Er dienen ontruimingsplattegronden van het pand op strategische plaatsen aanwezig te zijn met hierop alle brandpreventieve voorzieningen aangegeven zoals blusmiddelen, vluchtwegen, brandmelders, vluchtroute-aanduidingen, EHBO-koffers, AED-apparaten, verzamelplaatsen alsmede algemene ontruimingsinstructies. Voor duidelijke ontruimingsplattegronden kunt u bij ons terecht. Onze tekeningen worden met precisie gemaakt, waarbij duidelijkheid en zorgvuldigheid voorop staan. Indien gewenst kan uw eigen huisstijl opgenomen worden. De ontruimingsplattegronden worden compleet geleverd op A3 formaat in een matzilveren kliklijst met ophangmateriaal.

De ontruimingsplattegronden dienen tevens opgenomen te worden in het ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan.

Wettelijk kader
Volgens de Arbo-wetgeving dienen personen een bedrijfspand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alle door ons gemaakte ontruimingsplattegronden worden getekend conform de NEN-1414 norm.

Ontruimingsplan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

Wettelijk kader

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17 en dient derhalve getoetst te worden door de brandweer. Een door ons gemaakt ontruimingsplan is opgesteld conform de NTA 8112 norm en voldoet aan de eisen.

Calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

In het calamiteitenplan of het bedrijfsnoodplan legt u vast welke procedures gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Hierbij gaat u uit van een worstcasescenario: wat kan er in het ergste geval gebeuren in geval van brand, bommelding, ongeval, overstroming, het vrijkomen van een gevaarlijke stof, etc.?

Vervolgens bepaalt u wat er dan allemaal moet worden gedaan en hoeveel bedrijfshulpverleners daarvoor nodig zijn. Ook bepaalt u welke voorzieningen er aanwezig moeten zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden. Denk daarbij niet alleen aan het voorkomen van slachtoffers, maar ook aan de continuïteit van uw organisatie. Hoe kan uw bedrijf zo snel mogelijk een doorstart maken?

Leg alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk vast. Door geregeld een oefening te houden, kunt u bepalen of het calamiteitenplan werkt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Opstellen ontruimingsplan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan en de benodigde ontruimingsplattegronden, veiligheids- en aanvalsplattegronden verzorgen.

VKP heeft in samenwerking met Lavèn De Wit de nodige expertise in huis op het gebied van het opstellen van een ontruimingsplan met de bijbehorende tekeningen met vluchtroutes. Een zorgvuldig opgesteld calamiteitenplan of ontruimingsplan kan het aantal slachtoffers, ongevallen en schade bij een calamiteit voorkomen of beperken. Tevens wordt het gevoel van veiligheid bij de aanwezigen in een pand verhoogd.

 

Alles over een ontruimingsplattegrond

Ongetwijfeld dat u ze ooit wel eens hebt zien hangen. Vaak bij ingangen van bedrijven loopt u er ongestoord langs. De ontruimingsplattegrond. Dit zijn plattegronden die op duidelijke en zichtbare plaatsen in het gebouw moeten hangen. Tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld een brand, kun je op een ontruimingsplattegrond zien wat de vluchtroute is en waar blusmiddelen hangen.

In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden op A3 formaat in elk type gebouw in Nederland, waar een brandmeldinstallatie is geïnstalleerd is, aanwezig te zijn. Op de ontruimingsplattegronden staat de belangrijke informatie aangegeven, waaronder de locatie van de blusmiddelen, EHBO-middelen, de verzamelplaats en uiteraard de vluchtroute. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit. Het is een belangrijk onderdeel voor de bedrijfshulpverlening. BHV’ers moeten op de hoogte zijn of de ontruimingsplattegronden moeten actueel zijn.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Een ontruimingsplattegrond is verplicht als het gebouw een brandmeldinstallatie heeft. De brandmeldinstallatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. In onderstaande situaties zijn ontruimingsplattegronden verplicht:

Als dit vastgelegd is in wet- en regelgeving; volgens het bouwbesluit 2012 ben je verplicht een noodplan te hebben als u een ontruimingsinstallatie heeft.
Ontruimingsplattegronden zijn een onderdeel van het ontruimingsplan.
Vanuit de Arbowet, zorg dragen voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers.
Indien je gasten ontvangt die niet bekend zijn met alle vluchtwegen, zoals in:
openbare gelegenheden;
openbare voorzieningen;
scholen;
horeca;
vergaderlocaties;
openbaar vervoer;
bedrijfsruimten en kantoren.
Ontruimingsplattegrond NEN-EN-ISO 7010

De NEN-EN-ISO 7010 is sinds januari 2013 de nieuwe Europese standaard voor veiligheidssignalering. Het grote verschil is het pictogram waarbij het poppetje naar de deur rent. Deze is vervangen door een poppetje dat de deur al heeft bereikt. Ook de pijl is vergroot wat voor meer duidelijkheid zorgt.

Waar hang je een ontruimingsplattegrond op?

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om preventief te gebruiken. Vooraf kan men zich erop oriënteren. De plattegronden kunnen daarom het beste hangen op plaatsen waar veel mensen komen zoals: liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimtes en in de buurt van toiletgroepen.

Nieuwe regeling certificeren brandmeldinstallaties

Per 1 december is een nieuw inspectieschema van CCV van kracht geworden met betrekking tot het certificeren van brandmeldinstallaties, vast opgestelde blusinstallaties (waaronder sprinkler) en rookbeheersingssystemen. De aanleiding voor dit inspectieschema is dat er een betere en bredere naleving komt van de bepalingen uit het Bouwbesluit ten aanzien van brandveiligheid. Het nieuwe schema gaat verder dan alleen de normen ten aanzien van de genoemde installaties. Het kijkt meer integraal naar brandveiligheid.

In het verleden werd er bij de onderhoud/inspectie van brandmeldinstallaties voornamelijk gekeken naar de mate waarin aan de NEN2535/2575 werd voldaan. Een bredere kijk op brandveiligheid en de eisen daaraan vanuit het Bouwbesluit werd daarin niet meegenomen. Met het nieuwe inspectieschema verandert dat.

Dat wil zeggen dat niet zozeer de regelgeving voor de gebruikers veranderd. Er is tenslotte een Bouwbesluit waarin diverse voormalige regels in zijn opgenomen en dat verwijst naar diverse nationale en internationale normen, zoals de NEN2535 en de NEN2575 voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In het Bouwbesluit zijn weliswaar wat zaken gewijzigd per 1 januari 2013, echter de grootste wijziging zit in de wijze waarop gecertificeerd wordt door erkende branddetectiebedrijven.

Er zal met het van kracht worden van het nieuwe certificeringsschema veel meer integraal naar brandveiligheid worden gekeken dan puur naar de wijze van aanleg en functioneren van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (hetzelfde geldt voor o.a. sprinkerinstallaties, rookbeheersingsinstallaties) alleen. Ook de samenhang met de bouwkundige opzet van een gebouw, zoals compartimentering en gelijkwaardige oplossingen zijn in het inspectieschema meegenomen. Overigens was dit bij sprinklerinstallaties al langer ingebed in de regelgeving.

De impact van het nieuwe certificeringsschema voor eigenaren/gebruikers van gebouwen is niet generiek te beschrijven. Omdat er aan de achterliggende norm- en regelgeving feitelijk niets/weinig veranderd, hoeft er niet persé impact te zijn voor een gebruiker wanneer het betreffende gebouw nu al voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit 2012. Wanneer de brandmeldinstallatie in het verleden aan de eisen uit de betreffende normen voldeed, maar er niet breder is gekeken naar de eisen vanuit het bouwbesluit, kan dit wel verstrekkende gevolgen hebben, zoals vereiste bouwkundige aanpassingen, zoals brandscheidingen, compartimentering of aanpassingen in de brandmeldinstallatie.

Het nieuwe inspectieschema is vanaf 1 december 2012 van kracht, maar voor bestaande situaties is er een overgangsregime tot 2015. Overigens is dit inspectieschema alleen verplicht voor bepaalde installaties, conform Bouwbesluit paragraaf 6.20, 6.23 en 6.32