Waarom brandbeveiliging

Wat wilt u tegen brand beveiligen? Hoe beveiligt u uw bedrijf en uw mensen het best tegen brand? Welk beveiligingsniveau is voor uw bedrijf een verstandige keus? Welke eisen stelt de brandweer en welke eisen mag zij stellen? Voldoet u aan alle wettelijke eisen? Stuk voor stuk belangrijke en verstandige vragen om te stellen op het moment dat u gaat investeren in brandbeveiliging. In onze veel gestelde vragen sectie vindt u enkele korte antwoorden hierop. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor elke situatie een antwoord te beschrijven. Daarom kunt u ons altijd bellen of een afspraak maken. Wij helpen u graag verder.

U bent vanuit de Arbo verplicht te zorgen voor de veiligheid van uw werknemers en eventuele klanten/gasten die bij u in uw bedrijf komen. De verantwoordelijkheid van hun veiligheid ligt mede bij u. Regelt u dit niet goed dan bent u, ondanks bv, nv etc, als privépersoon aansprakelijk. Dat wilt u uzelf en uw gezin niet aandoen. Bedenk daarbij dat uw onderneming ook gevaar loopt. Meer dan 60% van de bedrijven gaat binnen 3 jaar na een grote brand failliet. U bent degene die moet zorgen voor een brandveilig bedrijf!

U bent tevens verplicht te zorgen voor een brandveilige omgeving volgens de bouwverordening. Sinds de woningwet van 2003 bent u als eigenaar of beheerder verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Niet langer de overheid dus. De brandweer heeft dan ook geen adviserende rol meer, maar een handhavende. U regelt de brandbeveiliging, de brandweer handhaaft de regelgeving. Doet de brandweer dit niet, dan ontslaat dat u niet van uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste brandbeveiliging.

Het management van een bedrijf is verplicht zorg te dragen voor het beheer van een brandmeldinstallatie. Onze cursus Beheerder brandmeldinstallatie kan daarbij een uitkomst zijn. De cursus Beheerder brandmeldinstallatie van VKP stelt u in staat het beheer van een brandmeldinstallatie op u te nemen.

VKP geeft de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie op uw eigen locatie dus ook aan de hand van uw brandmeldinstallatie. Het grote voordeel daarvan is dat de training wordt afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Belangrijke vragen en/of problemen uit uw dagelijkse praktijk worden gelijk besproken en behandeld.

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die de installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de installatie. In de norm NEN 2654-1 en NEN 2654-2 staan de gestelde eisen om tot een goed beheer, controle en onderhoud van respectievelijk de brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen. De NEN 2654 vertrouwt de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen toe aan een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie. De BBMI voert het dagelijkse beheer uit en is tevens de contactpersoon voor de instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben. Een BBMI draagt bij tot de brandveiligheid van het bedrijf of instelling. Gebruikers van een brandmeldinstallatie die doormelden aan de brandweer zijn verplicht tot het onderhouden van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1.

Dit houdt in dat er in een organisatie minstens één BBMI aanwezig moet zijn. De voorkeur gaat uit naar twee of meer in verband met de kans op afwezigheid van de Beheerder Brandmeldinstallatie. Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een BBMI is het ook aan te bevelen deze een plaats in de BHV-organisatie te geven.

De cursus
Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als BBMI zoals vastgelegd in de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.

Voor wie
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische beheer van de brandmeldinstallatie.

Inhoud
Tijdens de cursus zullen theorie- en praktijkonderdelen elkaar afwisselen. De deelnemer krijgt kennis met betrekking tot:

 • de taken van de BBMI;
 • de voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
 • de opbouw, werking en componenten van de brandmeldinstallatie;
 • het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek;
 • de documenten behorend bij een brandmeldinstallatie;
 • het instrueren van derden.

Examen
Het examen wordt aan het eind van de tweede lesdag afgenomen, bestaande uit een toets met meerkeuzevragen en de al eerder gemaakte projectopdracht. De examenkosten bedragen € 20,- per persoon. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt de cursist na circa zes weken het NIBHV-diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.

Cursusduur en lestijden
De cursus wordt verzorgd in totaal anderhalve dag, deze zijn niet aan één gesloten. In de tussenliggende periode dient u een aantal opdrachten uit te werken in de eigen organisatie. De lestijden zijn de eerste lesdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en de tweede lesdag van 09.00-13.00 uur.

Cursusgeld
Het cursusgeld voor de cursus BBMI bedraagt € 350,- per persoon, met een minimum van twee personen. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, echter exclusief lunch- en examenkosten en BTW. Lunch dient verzorgd te worden door opdrachtgever.

VKP Beveiligingstechniek is specialist in het aanleggen, begeleiden en onderhouden van gecertificeerde brandmeldinstallaties.

Wij bieden u:

 • contact met de brandweer;
 • het opstellen van een Programma van Eisen;
 • de installatie van de brandmeldinstallatie door een installatiedeskundige;
 • onderhoud van de brandmeldinstallatie door een onderhoudsdeskundige;
 • certificatie van de brandmeldinstallatie;
 • opleidingen van personen tot Beheerder Brandmeldinstallatie op locatie;
 • contact met een onafhankelijk inspectiebureau.

Laat VKP Beveiligingstechniek uw brandzaken regelen. Wij bieden u een totaalpakket aan met betrekking tot brandveiligheid.

Denk hierbij aan:

 • contacten met de regionale brandweer;
 • een Programma van Eisen schrijven;
 • het installeren van de (gecertificeerde) brandmeldinstallatie;
 • certificatie van een brandmeldinstallatie;
 • het onderhouden van een brandmeldinstallatie;
 • het keuren van noodverlichting;
 • het aanleggen van noodverlichting;
 • het geven van de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie op uw eigen locatie;
 • ontruimingsplannen opzetten;
 • ontruimingsplattegronden opzetten.

Laat u nu adviseren door een projecteringsdeskundige van VKP Beveiligingstechniek.

Wat is een Programma van Eisen?

Voor een brandmeldinstallatie moeten door of namens de eisende partij(en) de uitgangspunten worden vastgelegd. De uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) waarvan een model in de NEN 2535 is opgenomen.

Dit PvE mag worden uitgebreid met aanvullende toetsingscriteria of specifieke uitgangspunten, mits de opbouw (een drietal blokken: gegevens, eisen en goedkeuring) en de volgorde van de huidige eisen niet wordt gewijzigd. De aanvullingen moeten in een bijlage worden toegelicht.

Het PvE moet altijd ondertekend zijn door of namens de eisende partij(en). Wanneer het PvE niet aanwezig of ondertekend is, dan kan de brandmeldinstallatie niet worden gecertificeerd. De beschikbaarheid van een ondertekend PvE is dus een belangrijke randvoorwaarde voor certificering. Het PvE is het enige document dat daarvoor gebruikt mag worden.

Vraag VKP Beveiligingstechniek naar de mogelijkheden voor het opstellen van een Programma van Eisen voor u.

Ontruimingsplattegronden zijn ervoor om gebruikers van een gebouw te informeren hoe zij het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten.

Er dienen ontruimingsplattegronden van het pand op strategische plaatsen aanwezig te zijn met hierop alle brandpreventieve voorzieningen aangegeven zoals blusmiddelen, vluchtwegen, brandmelders, vluchtroute-aanduidingen, EHBO-koffers, AED-apparaten, verzamelplaatsen alsmede algemene ontruimingsinstructies. Voor duidelijke ontruimingsplattegronden kunt u bij ons terecht. Onze tekeningen worden met precisie gemaakt, waarbij duidelijkheid en zorgvuldigheid voorop staan. Indien gewenst kan uw eigen huisstijl opgenomen worden. De ontruimingsplattegronden worden compleet geleverd op A3 formaat in een matzilveren kliklijst met ophangmateriaal.

De ontruimingsplattegronden dienen tevens opgenomen te worden in het ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan.

Wettelijk kader
Volgens de Arbo-wetgeving dienen personen een bedrijfspand bij een calamiteit veilig, snel en via de kortste route te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Alle door ons gemaakte ontruimingsplattegronden worden getekend conform de NEN-1414 norm.

VKP heeft in samenwerking met Lavèn De Wit de nodige expertise in huis op het gebied van het opstellen van een ontruimingsplan met de bijbehorende tekeningen met vluchtroutes. Een zorgvuldig opgesteld calamiteitenplan of ontruimingsplan kan het aantal slachtoffers, ongevallen en schade bij een calamiteit voorkomen of beperken. Tevens wordt het gevoel van veiligheid bij de aanwezigen in een pand verhoogd.

Wettelijk kader
Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17 en dient derhalve getoetst te worden door de brandweer. Een door ons gemaakt ontruimingsplan is opgesteld conform de NTA 8112 norm en voldoet aan de eisen.

Calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan
In het calamiteitenplan of het bedrijfsnoodplan legt u vast welke procedures gevolgd moeten worden in geval van een calamiteit. Hierbij gaat u uit van een worstcasescenario: wat kan er in het ergste geval gebeuren in geval van brand, bommelding, ongeval, overstroming, het vrijkomen van een gevaarlijke stof, etc.?

Vervolgens bepaalt u wat er dan allemaal moet worden gedaan en hoeveel bedrijfshulpverleners daarvoor nodig zijn. Ook bepaalt u welke voorzieningen er aanwezig moeten zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden. Denk daarbij niet alleen aan het voorkomen van slachtoffers, maar ook aan de continuïteit van uw organisatie. Hoe kan uw bedrijf zo snel mogelijk een doorstart maken?

Leg alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk vast. Door geregeld een oefening te houden, kunt u bepalen of het calamiteitenplan werkt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan en de benodigde ontruimingsplattegronden, veiligheids- en aanvalsplattegronden verzorgen.